Téma: Webdesign

Téma: Webdesign

A/B testování

A/B testování je metoda, která se používá v oblasti marketingu ke srovnání účinnosti dvou různých verzí reklamy nebo stránky.
Zobrazit heslo

AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je technologie pro vytváření interaktivních webových aplikací.
Zobrazit heslo

CAPTCHA

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je test, který má za úkol rozlišit, člověka od robotů, kteří se snaží zneužívat webové formuláře.
Zobrazit heslo

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Hlavním smyslem CSS je oddělení vzhledu dokumentu od jeho struktury a obsahu.
Zobrazit heslo

Content Strategy

Content Strategy (česky také: obsahová strategie) je jeden ze základních prvků při návrhu a realizaci webových stránek. Zaměřuje se především na to, jaký obsah bude vaše cílová skupina hledat, jak takový obsah získáte a jak ho budete do budoucna rozvíjet.
Zobrazit heslo

Děkovací stránka

Děkovací stránka, anglicky thank you page, se zpravidla zobrazí po odeslání formuláře. Většinou se jedná o krátký děkovný text, někdy jednoduchý, jindy originálně pojatý, s potenciálem, který lze využít v rámci komunikace s klienty.
Zobrazit heslo

Favicon

Favicon (z anglického favorite icon – oblíbená ikona) je ikona související s konkrétní webovou stránkou. Obvykle bývá zobrazena v adresním řádku většiny prohlížečů.
Zobrazit heslo

HTML

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk pro vytváření webových stránek.
Zobrazit heslo

Informační architektura

Úkolem informační architektury je uspořádat, pojmenovat, zajistit logické rozdělení a reprezentaci, které umožní zpětné vyhledání informací. Hlavním místem využití je zejména internet.
Zobrazit heslo

Internet Explorer

Internet Explorer je grafický internetový prohlížeč od společnosti Microsoft.
Zobrazit heslo

JavaScript

JavaScript je programovací jazyk využívaný na webových stránkách pro ovládání různých interaktivních prvků a efektů na straně uživatele.
Zobrazit heslo

ML Sitemap

XML Sitemap je soubor obsahující odkazy na všechny stránky webu
Zobrazit heslo

Microsite

Microsite je speciální webová prezentace obvykle menšího rozsahu a dočasného trvání sloužící jako podpora marketingové komunikace produktu, služby, kampaně, apod.
Zobrazit heslo

Mikroformáty

Mikroformáty (anglicky microformats) umožňují rozšířit sémantiku jazyka HTML a vkládat do webových stránek strojově čitelné informace.
Zobrazit heslo

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox je svobodný grafický internetový prohlížeč, vyvíjený společností Mozilla Corporation za spolupráce stovek dobrovolníků.
Zobrazit heslo

Navigace

Navigace je důležitou součástí každého webu, která pomáhá návštěvníkům rychle nalézt to co hledají a umožňuje jim pohyb mezi stránkami.
Zobrazit heslo

Open source

Anglicky též „open-source software“ nebo „open software“. Často je možné se setkat i se zkratkou OSS. Jedná se o označení programů, jejichž zdrojový kód je volně přístupný dalším vývojářům, kteří jej mohou studovat nebo i upravovat podle sebe.
Zobrazit heslo

Použitelnost

Použitelnost webových stránek určuje míru a efektivitu úsilí nutného k nalezení a získání potřebných informací. Udává, jak snadno se na stránkách uživatelé orientují, jak rychle pochopí jejich uspořádání a ovládání a jaký uživatelský zážitek si z nich odnesou.
Zobrazit heslo

Přístupnost

Přístupný web je web bez bariér, který plně respektuje své uživatele. Respektuje jejich trvalé či dočasné zdravotní nesnáze, technické vybavení, jejich znalosti a dovednosti.
Zobrazit heslo

Responzivní design

Tento pojem se objevil poprvé v roce 2010 v článku amerického webdesignera Ethana Marcotta. V podstatě jde o to, aby kódování frontendu webu zajistilo jeho přizpůsobení velikosti displeje nejrůznějších zařízení, která se použijí k jeho zobrazení.
Zobrazit heslo

Taxonomie kategorií produktů

Pod pojmem taxonomie se obecně rozumí kategorizace, která slouží ke klasifikaci obsahu do přesně definovaných kategorií a podkategorií. V rámci online marketingu se jedná zpravidla o taxonomii kategorií produktů.
Zobrazit heslo

Typografie

Cílem typografie je především sjednotit vizuální podobu textu, sladit ji s dalšími vizuálními prvky a usnadnit proces čtení, vnímání textu a jeho správný výklad.
Zobrazit heslo

W3C

Zkratka W3C pochází z anglického World Wide Web Consortium. Jeho hlavní náplní je dohled nad vývojem internetových standardů a technologií, aby se usnadnil proces vzniku nových webů.
Zobrazit heslo

WYSIWYG editor

Zkratka WYSIWYG pochází z anglického názvu What You See Is What You Get. V překladu by text zněl „co vidíš, to dostaneš.“ Tzn. že úpravy v intuitivním editoru jsou vzhledově víceméně totožné s výsledným dokumentem.
Zobrazit heslo

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč je program (software), který umožňuje uživatelům internetu prohlížení webových stránek.
Zobrazit heslo

Wireframe

Wireframe webu (česky také: drátěný model webu) je vizuální maketa, která definuje rozložení obsahu a funkčních prvků na navrhované webové stránce.
Zobrazit heslo

XHTML

XHTML, zkratka anglického eXtensible HyperText Markup Languag (česky rozšířitelný hypertextový značkovací jazyk), je aplikace značkovacího jazyka HTML do podoby XML.
Zobrazit heslo